اجرای ساختمان های بتنی چگونه انجام میگیرد؟

اجرای ساختمان های بتنی چگونه انجام میگیرد؟

اجرای ساختمان های بتنی چگونه انجام میگیرد؟

عملیات اجرای ساختمان های بتنی هم مانند هر نوع ساختمان دیگر ، با آشنایی با طرح و محل اجرای آن آغاز می شود. و با تنظیم برنامه زمان بندی ، اجرای ساختمان‌های بتنی  و کنترل آنها می گردد .  ضمن انجام کار باید ، کنترل کیفیت و تامین ایمنی و بهداشت کار نیز مورد توجه قرار گیرند .

در این مقاله ی “بتن پاسارگاد” با نحوه اجرای ساختمان های بتنی به طور جز به جز آشنا میشوید.

سازنده برای اجرای ساختمان‌های بتنی به طور موفقیت آمیز ، علاوه بر شناخت در مورد عملیات خاکی ، گودبرداری ، پی کنی و حفاظت دیوارهای گود و سایر فعالیت های اجرایی که جنبه عمومی دارند ، مستلزم شناخت درباره عوامل موثر در اجرای ساختمان‌های بتنی ، به ویژه موارد زیر می باشد :

 • مواد و مصالح تشکیل دهنده بتن و ساختمان های بتنی شامل سیمان ، آب ، مصالح سنگی ، و مشخصات آنها و روش های کنترل این مشخصات .
 • مواد ثانوی شامل مواد افزودنی و مواد فرعی و چگونگی کاربرد موفقیت آمیز آنها .
 • منابع مواد تشکیل دهنده بتن و نحوه تهیه و یا تدارک آنها . حمل به کارگاه ؛ تحویل گرفتن و کنترل کیفیت ، باراندازی و انبار کردن آنها در شرایط مطلوب .
 • تعیین نسبت های اختلاط مواد متشکله بتن به منظور دستیابی به بتنی با مشخصات مورد نظر . چگونگی برداشت و اختلاط مواد ، مطابق نسبت های تعیین شده .
 • مقررات مربوط به حمل ، ریختن ، جا دادن ، و متراکم کردن بتن تازه و پروراندن آن .
 • مشخصات مورد انتظار از بتن تازه و بتن گرفته و سخت شده و روش های کنترل این مشخصات .
 • مصالح مختلف قالب و چگونگی تدارک و به کار بردن آنها در شرایط مختلف .
 • مشخصات انواع میلگردهای آرماتور و چگونگی کنترل این مشخصات .
 • تدارک میلگردهای مورد نیاز ، حمل آنها به کارگاه ، نحوه کنترل کیفیت ، تحویل گرفتن و انبار کردن میلگردها در شرایط مناسب .
 • مقررات مربوط به بریدن ، شکل دادن و مصرف میلگردها در کارگاه .
 • سازمان دادن کارگاه به منظور تامین گردش کار مطلوب ، به نحوی که فعالیت های مختلف تداخل پیدا نکنند و انجام فعالیتی موجب توقف فعالیتی دیگر نشود .

با دارا بودن شناخت کافی در زمینه های فوق ، سازنده قادر خواهد بود عملیات اجرایی طرح مورد نظر را متناسب با حجم و گستره عملیات ، به عمل های اصلی و جزء تقسیم کرده ، برنامه زمان بندی اجرا به نحو مطلوب تدوین و کار را طبق برنامه و با رعایت مشخصات مورد نظر اجرا نماید .

بدیهی است که اجرای ساختمان های بتنی باید با رعایت ضابطه ” حداقل زمان ، حداقل انرژی ، حداقل هزینه به ازای دستیابی به حداکثر نتیجه عملاً ممکن ” صورت گیرد .

عمل ها و جز عمل ها در اجرای ساختمان‌های بتنی :

اجرای ساختمان‌های بتنی ، صرف نظر از عمل های اصلی عمومی ، نظیر تامین راه دسترسی ، پیاده کردن محورها و نشانه گذاری آنها ، گودبرداری و پی کنی ، مشتمل بر عمل های اصلی به شرح زیر است :

 • آرماتوربندی
 • قالب بندی
 • بتن ریزی
 • عمل آوردن ( پروراندن )
 • قالب برداری
 • ترمیم و بهسازی قسمت های معیوب احتمالی در صورت لزوم

عمل های اصلی ، بسته به موارد مختلف به عمل های جزئی تر تقسیم می شوند .

تعداد و گستره جزء عمل ها ، متناسب با شرایط ، امکانات ، حجم کار و سلیقه سازنده متغیر هستند . به عنوان مثال در صورتی که حجم کار کم و منظور ، استفاده از بتن آماده باشد ، ممکن است عمل اصلی بتن ریزی به دو عمل جزئی تر : تهیه بتن ، و ریختن و جا دادن بتن تقسیم شود . ولی اگر حجم کار زیاد و سازنده خود مسئول تمام اقدامات از تهیه مواد متشکله بتن تا اتمام بتن ریزی باشد ، عمل های جزئی تر متعدد و شامل تولید شن و ماسه ، حمل ، انبار کردن ، تعیین نسبت های اختلاط ، برداشت ، اختلاط و ….. خواهند بود .

در کلی ترین حالات ، زیر مجموعه های عمل های اصلی ذکر شده را می توان به شرح زیر تجزیه نمود :

آرماتوربندی :

 1. تهیه میلگردهای آرماتور
 2. حمل آنها به کارگاه
 3. تحویل گرفتن و کنترل کمی و کیفی و انبار کردن آنها
 4. آماده کردن و برش آنها به طول های لازم
 5. شکل دادن آنها
 6. تمیز کردن میلگردهای بریده و شکل داده شده
 7. متصل کردن آنها به هم با مفتول آرماتور بندی و یا جوش
 8. نصب آرماتورهای آماده شده

 

آرماتور بندی ساختمان های بتنی

آرماتور بندی ساختمان های بتنی

قالب بندی :

 1. تدارک مصالح قالب و داربست
 2. حمل آنها به کارگاه
 3. تحویل گرفتن ، کنترل کمی و کیفی و انبار کردن
 4. ساختن قالب و آماده کردن آنها
 5. نظافت و بهسازی قالب های کارکرده
 6. انبار کردن قالب های آماده
 7. زدن داربست
 8. به کار گیری قالب ها
 9. …..

 

قالب بندی در اجرای ساختمان های بتنی

قالب بندی در اجرای ساختمان های بتنی

 

بتن ریزی :

 1. شناسایی معدن مناسب شن و ماسه
 2. حمل مصالح به کارگاه
 3. تحویل گرفتن و کنترل کمی و کیفی مصالح و انبار کردن
 4. تهیه سیمان
 5. تحویل گرفتن ، و کنترل کمی و کیفی و انبار کردن سیمان
 6. تامین آب و ایجاد مخازن مناسب آب
 7. تهیه ، حمل و انبار کردن مواد افزودنی
 8. تعیین نسبت های اختلاط مصالح
 9. اختلاط آنها
 10. حمل و ریختن بتن به نحو مطلوب
 11. جا دادن و متراکم کردن بتن
 12. پرداخت سطح بتن در صورت لزوم
 13. کنترل کیفیت بتن در مراحل مختلف
 14. …..

 

عمل آوردن بتن :

 1. تدارک وسایل مراقبت بتن ، حمل و انبار کردن آنها در انبار
 2. مراقبت بتن پس از اتمام بتن ریزی
 3. مراقبت بتن در مقابل عوامل خارجی
 4. پروراندن بتن در صورتی که در طرح پیش بینی شده باشد .

 

قالب برداری :

 1. کنترل و حصول اطمینان از آماده بودن شرایط برای قالب برداری
 2. جدا کردن آنها از سطوح بتن با رعایت اصول آن
 3. برداشتن قالب
 4. حمل قطعات فالب به انبار
 5. و….

 

ترمیم و بهسازی قسمت های معیوب :

به طور اصولی اجرا باید به گونه ای باشد که قطعات بتن ریزی شده عاری از عیب باشند . ولی در صورت نیاز ، مراحل به شرح زیر می باشد :

 1. تعیین نوع نقص ، گستره آن ، و روش ترمیم و بهسازی
 2. تخریب قسمت های معیوب در صورت لزوم
 3. آماده سازی سطوح حاصل
 4. کاربرد مصالح جانشین
 5. مراقبت مصالح جانشین

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword